Quyết định: Cử sinh viên tham dự thực tập SMMC, IHCPP

Quyết định: Cử sinh viên tham dự thực tập SMMC, IHCPP

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
TAN TAN UNIVERSITY

Số:   01 /QĐ-KY.TTU.2017
No:   01 /QĐ-KY.TTU.2017

 

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: Cử sinh viên tham dự thực tập SMMC, IHCPP

On assign students participate in The clerkship SMMC, IHCPP

TRƯỞNG KHOA Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
DEAN OF MEDICAL SCHOOL – TAN TAO UNIVERSITY

- Căn cứ vào Quyết định số 2154/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành về việc ban hành thành lập Trường Đại học Tân Tạo;

- Pursuant to Decision No. 2154/QĐ-TTg dated November 25, 2011 of Prime Minister on establishment of Tan Tao University;

- Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

- Pursuant to Decision No. 70/2014/QĐ-TTg dated on December 10, 2014 by Prime Minister on “Higher Education Regualation”;

- Căn cứ vào “Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tân Tạo” ngày 07/11/2011 của HĐQT trường Đại học Tân Tạo;

- Pursuant to “Regulations on Organizing and Opertation of Tan Tao University” dated November 07, 2011;

QUYẾT ĐỊNH
DECIDES:

Điều 1: Cử 09 sinh viên có tên trong danh sách đính kèm tham dự thực tập SMMC, IHCPP:
- Thời gian: từ 22/05/2017 đến 30/07/2017;
- Địa điểm: Indiana, USA.

Article 1: Assign 09 students listed on the enclosed list to participate in The clerkship SMMC, IHCPP:
- Time: May 22, 2017 – Jul 30, 2017;
- Location: Indiana, USA.

Điều 2: Sinh viên tự thanh toán mọi chi phí của chuyến đi bao gồm: chi phí hội nghị, đi lại, sinh hoạt và khác các khoản phí khác.

Article 2: Student will pay for trip fee, including (conference fee, travel, meals and hotels, etc).

Điều 3. Các sinh viên có tên tại Điều 1, các Phòng/Ban/Bộ môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 3: People who name in the Article 1 and related Department of Tan Tao University are responsible for implementation of this decision.

Recipients:
Nơi nhận

- Như điều 3;
- As mentioned in Article 3;

- Lưu: VT.
- Archived: Admin. Dept.

TRƯỞNG KHOA Y
PP.DEAN OF MEDICAL SCHOOL
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CHIEF OPERATING OFFICER

(Đã ký)

TS. BS. Đoàn Văn Huyền


Phụ lục: DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THỰC TẬP SMMC, IHCPP:

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THỰC TẬP SMMC, IHCPP
THE LIST OF STUDENTS ALLOWWED TO PATICIPATE IN THE CLERKSHIP SMMC, IHCPP

Enclosed Decision No.  01/QĐ-KY.TTU.2017 date 10/5/2017 of Dean of Medical School - Tan Tao University.
(Kèm theo Quyết định số   01/QĐ-KY. TTU.2017 ngày  10  tháng 5 năm 2017 của Trưởng khoa Y – Trường Đại học Tân Tạo)

dssv

 

Danh sách bao gồm 09 sinh viên.

The list includes 09 students.