DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THE 28TH GREAT WALL INTERNATIONAL CARDIOLOGY CONFERENCE (GW-ICC)

GW-ICC

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THE 28TH GREAT WALL INTERNATIONAL CARDIOLOGY CONFERENCE (GW-ICC)
THE LIST OF STUDENTS ALLOWWED TO PATICIPATE IN THE 28TH GREAT WALL INTERNATIONAL CARDIOLOGY CONFERENCE (GW-ICC)

STT

MSSV

Họ tên

G. tính

Ngày sinh

No.

Student ID

Full name

Sex

Birthday

1

1400149

Lê Thị Thùy Linh

Nữ

30/08/1996

2

1515001

Thái Bá Anh Minh

Nam

21/04/1994

3

1515011

Lương Ngọc Tuyết Nhi

Nữ

17/09/1997

4

1515052

Bùi Phạm Thái Hòa

Nữ

23/10/1997

5

1515138

Nguyễn Minh Trí Nhân

Nam

08/08/1997

6

1515182

Lê Nguyễn Hiếu Hạnh

Nữ

27/02/1997

7

1515184

Nguyễn Sĩ Tuấn

Nam

01/01/1981

8

1515189

Lương Thành Phước

Nam

10/05/1995

9

1515202

Trần Ngọc Minh Châu

Nữ

02/04/1997

10

1515225

Phạm Phương Linh

Nữ

20/12/1996

Danh sách bao gồm 10 sinh viên.

The list includes 10 students.

Sinh viên tự thanh toán mọi chi phí của chuyến đi bao gồm: chi phí hội nghị, đi lại, sinh hoạt và khác các khoản phí khác.

Student will pay for trip fee, including (conference fee, travel, meals and hotels, etc).