Mô tả môn học

1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin        5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được chia làm 2 học phần:

 • Học phần I gồm 3 đơn vị học trình lý thuyết (30tiết). Nhằm xây dựng cho sinh viên Thế giới quan và Phương pháp luận khoa học biện chứng, từ đó vận dụng vào trong nhận thức và thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng, bồi dưỡng nhân sinh quan cách mạng và tu dưỡng đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới nói chung và học viên, sinh viên nói riêng.
 • Học phần II gồm 5 đơn vị học trình lý thuyết (45 tiết). Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung của các học thuyết kinh tế chính trị chủ nghĩa Mác – Lênin, trên cơ sở đó giúp người học hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong xã hội Xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh         3 ĐVHT   

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành kèm theoQuyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam        2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Tiếng Anh        24 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần I (4 ĐVHT) gồm 10 chủ điểm nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ở trình độ sơ cấp (Elementary). Sinh viên có thể thực hiện được các giao tiếp đơn giản trong ngữ cảnh quen thuộc hằng ngày.

Học phần II (4 ĐVHT) gồm 10 chủ điểm nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ở trình độ Sơ trung (Pre-intermediate). Sinh viên nắm vững kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, biết cách vận dụng kỹ năng để đàm thoại về những vấn đề đã học.

Học phần III (4 ĐVHT) gồm 10 chủ điểm nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ở trình độ Trung cấp (Intermediate). Sinh viên sử dụng được tiếng Anh để giao tiếp.

Học phần IV (4 ĐVHT) gồm 10 chủ điểm nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản ở trình độ Nâng cao (Advanced). Sinh viên sử dụng được tiếng Anh để giao tiếp thành thạo.

Học tiếng Anh Y Khoa gồm 2 học phần 1 (4 ĐVHT) và 2 (4 ĐVHT) gồm các chủ điểm về Hệ và chức năng của hệ. Tài liệu nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng khái quát chung về chuyên ngành Y khoa. Sau học phần này, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết và phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có thể nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại trường cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

5. Tin học đại cương         2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản và thực hành được một số thao tác như: các khái niệm cơ bản có liên quan đến tin học, nhận biết và hiểu được nguyên tắc làm việc của các thành phần phần cứng cơ bản trong một hệ thống máy tính, thực hiện được các thao tác sử dụng cơ bản hệ điều hành Windows, soạn thảo được các văn bản theo mẫu bằng phần mềm Microsoft Word, sử dụng được phần mềm ứng dụng bảng tính điện tử Excel phục vụ đời sống, học tập và nghiệp vụ, thiết kế được các mẫu trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

6. Giáo dục thể chất       5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại học Đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng Sư phạm và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao).

7. Giáo dục quốc phòng - an ninh         8 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

8. Dân số học       2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các khái niệm cơ bản về dân số và phát triển; các phương pháp nghiên cứu và tính toán các chỉ số liên quan đến dân số; mối liên quan giữa dân số và phát triển, dân số và y tế; các chính sách ổn định và nâng cao chất lượng dân số.

9. Sinh học và di truyền      5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các nguyên lý sinh học cơ bản và hiện đại (nhất là sinh học phân tử); Cơ sở vật chất và các quy luật di truyền chi phối các tính trạng của người; nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh của một số bệnh, tật di truyền ở người; chỉ định và thực hiện được một số xét nghiệm di truyền y học, tư vấn một số trường hợp bệnh tật di truyền thường gặp.

10. L‎ý sinh     4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các quá trình, hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong cơ thể sống; Các nguyên lý của các ứng dụng kỹ thuật vật lý chính trong chẩn đoán và điều trị; Các ứng dụng chính của các yếu tố vật lý lên cơ thể sống phục vụ mục đích bảo vệ môi trường và cơ thể.

11. Hóa học     5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về hóa học, hóa phân tích, hướng dẫn thực hiện một số thí nghiệm để bổ sung cho lý thuyết và làm quen với một số thao tác trong phòng thí nghiệm nói chung và phòng xét nghiệm nói riêng.

12. Xác suất - Thống kê y học       3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: khônng

Nội dung gồm một số khái niệm thống kê cơ bản áp dụng trong khoa học sức khỏe như phân bố chuẩn, thống kê mô tả, thống kê suy luận; phân loại và xác định được các biến số cần thiết trong nghiên cứu, cách chọn mẫu, tính toán cỡ mẫu, cách thu thập, phân tích, tổ chức và trình bày số liệu; sử dụng được máy tính hỗ trợ cho việc xác định cỡ mẫu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phân tích và trình bày số liệu.

13. Tin học ứng dụng         2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ bản, Xác suất - Thống kê y học         

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về tìm kiếm thông tin y tế trên Internet đặc biệt chú ý đến PubMed, các thư mục trực tuyến của các thư viện y học trong nước và nước ngoài, các website y học, phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote; sử dụng được các phần mềm dùng trong xử lý thống kê như Epi inform, SPSS…

14. Tâm lý y học – đạo đức y học       3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về tâm lý học và tâm lý y học. Các nguyên lý cơ bản của đạo đức y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định chung của Việt Nam và Quốc tế.

15. Truyền thông và giáo dục sức khỏe       2 ĐVHT

   Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm các khái niệm, bản chất, vị trí, vai trò của truyền thông – giáo dục sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Hành vi sức khoẻ; các kỹ năng và các phương pháp, phương tiện truyền thông – giáo dục sức khoẻ.

16. Giải phẫu       9 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học được thiết kế thành 2 học phần:

 • Giải phẫu I: gồm 4 đơn vị học trình, 3 lý thuyết (45 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên được học lý thuyết về giải phẫu vùng đầu mặt cổ, cấu tạo tứ chi của cơ thể bình thường và thực hành trên mô hình để mô tả vị trí, hình thể ngoài, hình thể trong và mối liên của xương, cơ, mạch máu, thần kinh của vùng đầu mặt cổ và tứ chi.
 • Giải phẫu II: gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (60 tiết). Sinh viên được học lý thuyết về cấu tạo của hệ thần kinh trung ương, hệ cơ quan vùng ngực bụng của cơ thể người bình thường và thực hành trên mô hình về cấu tạo của hệ thần kinh trung ương, về vị trí, hình thể ngoài, hình thể trong, cấu tạo và mối liên quan trong lồng ngực và ổ bụng.

17. Mô phôi        4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và di truyền.

Nội dung mô tả cấu tạo hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của các mô và các bộ phận chủ yếu của những cơ quan trong cơ thể người bình thường; mối liên quan giữa cấu tạo và chức năng của các mô và các cơ quan. Sự hình thành và phát triển của phôi thai người bình thường và một số dị dạng bẩm sinh thường gặp.

18. Sinh l‎‎ý        6 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Lý sinh, hoá học, giải phẫu

Môn học được thiết kế thành 2 học phần:

 • Sinh lý I gồm 3 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên sẽ được học về các quy luật hoạt động cơ bản ở mức tế bào, cơ chế điều hòa chức
 • năng của cơ thể: cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch, nguồn gốc, thành phần, chức năng và điều hòa các dịch cơ thể và thực hiện một số kỹ năng xét nghiệm và thăm dò chức năng đơn giản ứng dụng trong lâm sàng.
 • Sinh lý II gồm 3 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên sẽ được học về các chức năng và sự điều hòa chức năng của cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể bình thường, mối liên quan giữa các hoạt động chức năng và các yếu tố bên ngoài.

19. Hóa sinh y học      5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Hoá học

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản và hệ thống về hóa sinh: Các sinh chất chủ yếu và chuyển hóa của chúng ở tế bào của cơ thể sống; các nguyên tắc, cách xác định và ý nghĩa một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường; vận dụng và liên hệ những kiến thức hóa sinh vào việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực y học.

20. Vi sinh y học       4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Nội dung gồm các đặc điểm hình dạng, cấu trúc, nuôi cấy, kháng nguyên và miễn dịch của vi sinh vật y học; mối quan hệ vi sinh vật, môi trường và cơ thể, khả năng và cơ chế gây bệnh của vi sinh vật; các phương pháp xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh; các nguyên tắc phòng bệnh và điều trị các bệnh nhiễm vi sinh vật.

21. Ký sinh trùng y học      4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, hình thể, cấu tạo, đặc điểm sinh lý, sinh thái, chu kỳ phát triển, đặc điểm dịch tễ của các loại ký sinh trùng (KST) chủ yếu ở Việt Nam; đặc điểm bệnh học và tác hại của ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng; mối liên quan giữa vấn đề ký sinh trùng và sức khỏe cộng đồng; một số phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng và nguyên tắc điều trị cá thể, điều trị cộng đồng; các nguyên tắc và biện pháp phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng.

22. Giải phẫu bệnh       3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, mô phôi

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về những biến đổi hình thái học của tế bào và mô trong quá trình bệnh lý; mối quan hệ giữa hình thái và chức năng; giữa con người và môi trường sống trong việc phân tích những biểu hiện lâm sàng của bệnh; vận dụng để xác định chẩn đoán và tìm hiểu nguyên nhân một số bệnh thường gặp ở Việt Nam.

23. Sinh lý bệnh – miễn dịch        4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý

Nội dung gồm các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình – quy luật hoạt động của bệnh nói chung; hệ thống các cơ quan và tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch; các giai đoạn, các yếu tố tham gia vào sự hình thành đáp ứng miễn dịch của cơ thể; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; những điểm cơ bản nhất về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lý quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn.

24. Dược lý học      5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Hoá sinh, sinh lý

Nội dung gồm cơ chế tác dụng và tác dụng dược lý của các nhóm thuốc; áp dụng điều trị và độc tính của các thuốc đại diện cho từng nhóm; phân tích các thông số dược động học cơ bản để biết sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

25. Dược lý II (Dược lý lâm sàng)      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học/học phần Sinh học và di truyền, Hoá học, Lý sinh, Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi, Hoá sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tâm lý y học-Đạo đức y học, Dược lý, Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng cơ bản, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở, Sản, Nhi, Nội bệnh học, Ngoại bệnh học

Kiến thức về tác dụng của thuốc và những vấn đề liên quan đến điều trị như dược động học, tác dụng không mong muốn, những chống chỉ định, thận trọng... để thầy thuốc có thể kê đơn được an toàn và hợp lý.

26. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm:      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Hoá sinh, vi sinh

Nội dung gồm những kiến thức về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng ở cộng đồng; các kiến thức đánh giá và giám sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng; các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức quản lý vệ sinh thực phẩm, ăn uống cộng đồng và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

27. Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp        3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh, ký sinh trùng, sinh lý bệnh - miễn dịch

Nội dung gồm các yếu tố ảnh hưởng lên sức khoẻ; các yếu tố gây ô nhiễm: nguồn gốc, yếu tố nguy cơ môi trường tác động lên sức khoẻ con người; các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững cho các vùng sinh thái khác nhau; các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động; các ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ có trong lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động.

28. Dịch tễ học      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Xác suất - thống kê y học

Nội dung gồm các khái niệm và nguyên lý cơ bản của dịch tễ học; các chỉ số sức khoẻ chủ yếu của cộng đồng; cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh; các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; các sai số và khống chế sai số trong nghiên cứu dịch tễ học.

29. Điều dưỡng cơ bản        3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu

Nội dung gồm các hoạt động chăm sóc sức khỏe mà người điều dưỡng phải làm; mô tả các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các tai biến xảy ra trong và sau khi làm thủ thuật; cách xử trí các tai biến. Nguyên tắc cơ bản và xử trí các tình huống sơ cứu thông thường.

30. Chẩn đoán hình ảnh      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Lý sinh, giải phẫu

Nội dung gồm chẩn đoán hình ảnh các bộ máy của cơ thể theo thứ tự ưu tiên, từ phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông dụng, phổ cập như X quang quy ước, siêu âm đến các phương pháp hiện đại như chụp cắt lớp, cộng hưởng từ...

31. Thực tập cộng đồng I       2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khoẻ môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp, truyền thông và giáo dục sức khoẻ.

Môn học này gồm 2 đơn vị học trình thực hành (90 tiết). Trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã học phần bệnh học, dịch tễ học ... sinh viên về thực hành tại cộng đồng để tiến hành thực hiện một cuộc điều tra về một vấn đề sức khoẻ cộng đồng và thực hiện một kế hoạch can thiệp bằng phương pháp giáo dục sức khoẻ. Viết được một bản báo cáo kết quả cuộc điều tra sức khoẻ cộng đồng.

32. Nội cơ sở      8 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, sinh lý

Nội dung gồm các kỹ năng khám nội khoa toàn thân và các hệ cơ quan; các nguyên nhân gây bệnh; các hội chứng, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nội khoa.

Môn học nội cơ sở được thiết kế thành 2 học phần:

 • Nội cơ sở I - 4 ĐVHT bao gồm 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực tập tại bệnh viện để nhận biết các triệu chứng lâm sàng thường gặp của bệnh lý hệ tim mạch, nội tiết, vận động, tiêu hóa, khám một cách hệ thống bệnh các cơ quan, chỉ định và phân tích được những cận lâm sàng cơ bản.
 • Nội cơ sở II - 4 ĐVHT. Bao gồm 2 lý thuyết (30tiết) và 2thực  hành (90tiết). Sinh viên sẽ được học và thực tập tại bệnh viện để nhận biết được các triệu chứng lâm sàng thường gặp trong bệnh lý hệ hô hấp, huyết học, khám một cách hệ thống bệnh các cơ quan, liệt kê và phân tích được những cận lâm sàng.

33. Ngoại cơ sở     8 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, sinh lý

Nội dung gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thăm khám, các triệu chứng và các hội chứng của các bệnh ngoại khoa thường gặp; kiến thức cơ bản về gây tê, gây mê, vô khuẩn và tiệt khuẩn trong ngoại khoa. Khai thác bệnh sử, tiền sử, khám và phát hiện được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, các hội chứng của các bệnh ngoại khoa thường gặp.

Môn học Ngoại cơ sở được thiết kế thành 2 học phần:

 • Ngoại cơ sở I - 4 ĐVHT. Nội dung gồm triệu chứng học của các chuyên khoa: Cấp cứu, tiêu hóa, hô hấp, tim mạch.
 • Ngoại cơ sở II – 4 ĐVHT. Nội dung gồm triệu chứng học của các chuyên khoa: Sọ não, cơ-xương khớp, tiết niệu, chấn thương, nhi khoa.

34. Nội bệnh lý       16 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội cơ sở, sinh lý bệnh - miễn dịch, giải phẫu bệnh, vi sinh, ký sinh trùng, dược lý.

Nội dung gồm cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh; Chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt, guyên tắc điều trị, phác đồ xử trí và các thuốc điều trị chính các bệnh lý nội khoa.

Môn học Nội bệnh lý được thiết kế thành 4 học phần:

 • Nội bệnh lý I gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng của bệnh, chỉ định những cận lâm sàng cơ bản để chẩn đoán một số bệnh lý hệ tim mạch, vận động, nội tiết, huyết học.
 • Nội bệnh lý II gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng của bệnh, chỉ định những cận lâm sàng cơ bản để chẩn đoán một số bệnh hệ thận – tiết niệu, tiêu hóa, hô hấp.
 • Nội bệnh lý III gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng của bệnh, chỉ định những cận lâm sàng cơ bản để chẩn đoán, các nguyên tắc cơ bản điều trị một số bệnh cấp cứu trong nội khoa.
 • Nội bệnh lý IV gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng để nắm vững các nguyên tắc cơ bản điều trị bệnh nội khoa thường gặp, ra y lệnh điều trị cơ bản cho từng bệnh cụ thể, cách phòng bệnh và dự phòng biến chứng.

35. Ngoại bệnh lý     12 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội cơ sở, Ngoại cơ sở, Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, sinh bệnh học, tổn thương giải phẫu bệnh, các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, nguyên tắc xử trí cấp cứu, xử trí ban đầu, chỉ định và điều trị các bệnh ngoại khoa thường gặp.

Môn học Ngoại bệnh lý được thiết kế thành 3 học phần:

 • Ngoại bệnh lý I gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán một số cấp cứu ngoại khoa và bệnh lý thường gặp về bụng ngoại khoa, bệnh lý ngoại khoa về gan mật, sơ cứu một số cấp cứu ngoại khoa, đề xuất chuyển sớm và đúng tuyến điều trị, thực hành một số thủ thuật và tiểu phẩu đơn giản, thực hiện một số vấn đề truyền thông giáo dục phòng bệnh ngoại khoa.
 • Ngoại bệnh lý II gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán một số cấp cứu ngoại khoa và bệnh lý thường gặp về chuyên ngành ngoại mạch máu và lồng ngực, ngoại niệu và ngoại thần kinh, sơ cứu một số cấp cứu ngoại khoa, đề xuất chuyển sớm và đúng tuyến điều trị, thực hành một số thủ thuật và tiểu phẩu đơn giản, thực hiện một số vấn đề truyền thông giáo dục phòng bệnh ngoại khoa.
 • Ngoại bệnh lý III gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về các đặc điểm dịch tễ, tổn thương giải phẫu bệnh lý, các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán một số cấp cứu ngoại khoa và bệnh lý thường gặp về ngoại chấn thương và chuyên ngành bỏng, sơ cứu một số cấp cứu ngoại khoa, đề xuất chuyển sớm và đúng tuyến điều trị, thực hành một số thủ thuật và tiểu phẩu đơn giản, thực hiện một số vấn đề truyền thông giáo dục phòng bệnh ngoại khoa.

36. Phụ sản      12 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết:Nội cơ sở, ngoại cơ sở.

Môn học Phụ sản được thiết kế thành 3 học phần:

 • Phụ sản I gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về những vấn đề cơ bản của sản phụ khoa cơ sở, các bước khám thai và chăm sóc thai nghén, thực hành những kỹ năng cơ bản trong khám và phát hiện các triệu chứng học sản phụ khoa.
 • Phụ sản II gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về chẩn đoán và xử trí được các trường hợp sinh đẻ khó khăn, chẩn đoán và xử trí được các cấp cứu chảy máu trong sản khoa, thực hành một số thăm dò sản khoa cơ bản.
 • Phụ sản III gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học và thực hành lâm sàng về chẩn đoán và xử trí các bệnh lý thường gặp trong phụ khoa, các biện pháp tránh thai thông thường, tư vấn các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

37. Nhi khoa    12 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết:             Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

Nội dung gồm những vấn đề chính của chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, các ưu tiên nhi khoa và chương trình quốc gia về lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh. Đặc điểm giải phẫu, sinh lý, tâm lý trẻ em. Đánh giá sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động trẻ em. Các kiến thức cơ bản về bệnh lý trẻ em: dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và các nguyên tắc xử trí bệnh. Chẩn đoán và xử trí các bệnh, các cấp cứu nội khoa thường gặp ở trẻ em. Tư vấn giáo dục sức khỏe về bảo vê, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ trẻ em.

Môn học Nhi khoa được thiết kế thành 3 học phần:

 • Nhi khoa I gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học những vấn đề về chăm sóc sức khỏe trẻ em hiện nay, các giai đoạn phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em, thực hành chẩn đoán, xử trí và dự phòng các bệnh thông thường của trẻ em như: bệnh suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A, D, tiêu chảy cấp và bệnh lý đường hô hấp, tư vấn về chăm sóc sức khỏe trẻ em.
 • Nhi khoa II gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học những vấn đề về tình hình bệnh tật và tử vong ở trẻ em, chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hành chẩn đoán, xử trí và dự phòng các bệnh ở trẻ em như bệnh lý tim mạch, tiết niệu và các bệnh lý ở trẻ sơ sinh.
 • Nhi khoa III gồm 4 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 2 thực hành (90 tiết). Sinh viên sẽ được học những vấn đề về IMCI, thực hành chẩn đoán, xử trí và dự phòng các bệnh lý nhiễm, ngộ độc và các bệnh lý về huyết học.

38. Truyền nhiễm I       5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội cơ sở, Ngoại cơ sở

Nội dung gồm đặc điểm dịch tễ học, nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, các thể lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và biện pháp dự phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp.

39. Y học cổ truyền I     4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm những điểm cơ bản về lý luận, thuốc đông dược và các phương pháp chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh thông thường. Các thủ thuật châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm để điều trị một số bệnh thường gặp trên lâm sàng.

40. Lao        3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm thực trạng bệnh lao ở Việt Nam và trên Thế giới. Các triệu chứng lâm sàng nghi lao, nguyên tắc và phác đồ điều trị lao trong chương trình phòng chống lao Quốc gia. Sự ảnh hưởng của bệnh lao trong cộng đồng, các biện pháp phòng ngừa lao; chẩn đoán một số thể lao điển hình thường gặp.

41. Răng hàm mặt     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm các đặc điểm hình thái và mối quan hệ chức năng của răng và bộ răng (răng sữa và răng vĩnh viễn). Thực trạng và định hướng giải quyết các vấn đề răng miệng ở Việt Nam. Nguyên nhân, phương pháp điều trị và dự phòng các bệnh răng miệng phổ biến. Đặc điểm chủ yếu của các nhiễm trùng Răng hàm mặt. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.

42. Tai mũi họng      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm dịch tễ học và nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán và xử trí các bệnh tai mũi họng thông thường, một số bệnh cấp cứu và chấn thương tai mũi họng thường gặp. Chẩn đoán định hướng, xử trí cấp cứu và chuyển kịp thời các bệnh thuộc chuyên khoa tai mũi họng đúng tuyến chuyên khoa. Các biện pháp phòng bệnh tai mũi họng.

43. Mắt      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm giải phẫu và sinh lý mắt và thị giác, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị một số bệnh mắt thông thường. Sơ cứu và điều trị một số bệnh cấp cứu về mắt thường gặp. Vai trò và mối liên quan bệnh mắt và bệnh toàn thân. Sử dụng một số phương tiện khám mắt thông thường. Các biện pháp bảo vệ và phòng chống bệnh mắt.

44. Da liễu     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm các thương tổn cơ bản của các bệnh da liễu thường gặp. Điều trị và phòng chống các bệnh da liễu thường gặp ở tuyến cơ sở. Các nội dung cơ bản của chương trình phòng chống bệnh phong và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

45. Phục hồi chức năng       3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm quá trình tàn tật và các định nghĩa, các biện pháp phòng ngừa khiếm khuyết, giảm khả năng và tàn tật; các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản trong phục hồi chức năng: vận động điều trị, giao tiếp, sử dụng các dụng cụ phục hồi chức năng.

46. Thần kinh        3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm các kiến thức, kỹ năng khám và phát hiện một số triệu chứng thần kinh thường gặp. Chẩn đoán và nguyên tắc xử trí một số hội chứng cơ bản trong thần kinh: hội chứng liệt nửa người, hội chứng liệt hai chân, hội chứng đau đầu, tăng áp lực nội sọ, hội chứng thắt lưng hông...

47. Tâm thần     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm các khái niệm sức khỏe tâm thần, các nguy cơ chủ yếu về sức khỏe tâm thần hiện nay. Các biểu hiện triệu chứng, hội chứng học trong thực hành tâm thần học. Xử trí các trạng thái cấp cứu trong tâm thần. Tổ chức chăm sóc, theo dõi bệnh nhân ở cộng đồng. Các phương pháp điều trị, dự phòng các rối loạn tâm thần.

48. Ung thư     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý.

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về ung thư. Chẩn đoán sơ bộ một số bệnh ung thư thường gặp ở Việt Nam. Dự phòng và phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp.

49. Kỹ năng y khoa I (Tiền lâm sàng)      5 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: giải phẫu, sinh lý

Thực hành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thăm khám nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa,... trên mô hình hoặc bệnh nhân giả định trước khi đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

50. Y học gia đình     2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý, Nhi khoa, Phụ khoa, và truyền thông và giáo dục sức khoẻ.

Nội dung gồm nguyên lý y học gia đình và việc triển khai ứng dụng vào công tác chẩn đoán, điều trị, theo dõi, tư vấn và dự phòng một số bệnh và cấp cứu thường gặp cho cá nhân, gia đình và một nhóm dân cư tại cộng đồng.

51. Chương trình y tế quốc gia     2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Lao, truyền nhiễm.

Nội dung gồm hệ thống các chương trình y tế quốc gia, từ tình hình dịch tễ, các chính sách đến các chương trình can thiệp.

52. Tổ chức và quản lý y tế     2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung bao gồm các khái niệm và các thành phần của hệ thống y tế; các nguyên tắc, mô hình hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ mạng lưới y tế Việt Nam từ trung ương đến địa phương và mối quan hệ giữa ngành y tế với các ngành liên quan trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các nguyên lý cơ bản về quản lý y tế, lập kế hoạch, tổ chức điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá các hoạt động/chương trình y học dự phòng.

53. Thực tập cộng đồng II     2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội bệnh lý, Ngoại bệnh lý. Nhi khoa, Phụ khoa, chương trình y tế quốc gia, Truyền thông – giáo dục sức khoẻ.

Môn học này gồm 2 đơn vị học trình thực hành cộng đồng (30 tiết). Sinh viên được đi thực hành cộng đồng để làm quen chức năng, nhiệm vụ của một bác sĩ ở tuyến cơ sở, sử dụng các dữ liệu thứ cấp và thực hiện thu thập số liệu sơ cấp để chẩn doán cộng đồng. Thực hiện biện pháp can thiệp nhỏ và viết được một bản thu hoạch về thực trạng hoạt động của một trạm y tế xã về các mặt tổ chức hoạt động của nhân viên y tế, tình hình thực hiện các chương trình y tế và các vấn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng đồng.

54. Gây mê hồi sức     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học/học phần Sinh học và di truyền, Hoá học, Lý sinh, Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi, Hoá sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tâm lý y học-Đạo đức y học, Dược lý, Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng cơ bản, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở, Sản, Nhi, Nội bệnh học, Ngoại bệnh học

Lịch sử phát triển của ngành Gây mê hồi sức. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp vô cảm để phẫu thuật; những kiến thức cơ bản về các thuốc sử dụng trong gây mê hồi sức; những tai biến và phiền nạn của các phương pháp vô cảm; Quy tắc chăm sóc và hồi sức bệnh nhân sau phẫu thuật; các phương pháp chống đau sau phẫu thuật; và cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương.

55. Dị ứng học     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và di truyền, Hoá học, Lý sinh, Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi, Hoá sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tâm lý y học-Đạo đức y học, Dược lý, Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng cơ bản, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

Khái niệm cơ bản và hiện đại về các bệnh dị ứng và tự miễn. Cách khám, chẩn đoán và xử trí một số bệnh dị ứng và tự miễn hay gặp. Cách xử trí nhanh và chính xác một số trường hợp cấp cứu dị ứng: sốc phản vệ, cơ hen phế quản nặng, mày đay cấp tính, phù Quincks… Hướng dẫn được cách phòng các bệnh dị ứng hay gặp ở cộng đồng.

56. Kỹ năng y khoa II       2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Nội cơ sở, ngoại cơ sở, truyền thông và giáo dục sức khoẻ.

Thực hành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thăm khám nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa,... trên mô hình hoặc bệnh nhân giả định trước khi đi thực hành lâm sàng tại bệnh viện.

57. Phương pháp nghiên cứu khoa học     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: đã học môn Tin học ứng dụng

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Y sinh học, nắm vững phương pháp luận nghiên cứu khoa học, xác định vấn đề nghiên cứu, các loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học và nghiên cứu thực nghiệm, một số kỹ năng cơ bản trong thu thập và xử lý số liệu. Viết báo cáo tổng kết, trình bày các kết quả nghiên cứu tại hội nghị.

Các môn học bổ trợ, tự chọn

58. Nội bệnh lý V     10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, nội cơ sở

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Nội.

59. Ngoại bệnh lý IV      10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, ngoại cơ sở

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Ngoại.

60. Sản phụ khoa IV        10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, sản phụ khoa

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Sản phụ.

61. Nhi khoa IV        10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, nhi khoa

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Nhi.

62. Y học cổ truyền II         10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, y học cổ truyền

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền.

63. Truyền nhiễm II         10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y cơ sở, truyền nhiễm I

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên khoa Nhiễm.

64. Giải phẫu nâng cao       10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: giải phẫu I, II

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên ngành giải phẫu học.

65. Sinh lý nâng cao     10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: sinh lý I, II

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên ngành sinh lý.

66. Vi sinh y học nâng cao   10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: vi sinh y học.

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên ngành vi sinh y học.

67. Ký sinh trùng y học nâng cao   10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: ký sinh trùng y học.

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên ngành ký sinh trùng y học.

68. Hoá sinh y học nâng cao     10 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: hoá sinh y học.

Môn học bao gồm 10 ĐVHT, 2 lý thuyết (30 tiết) và 8 thực hành (240 tiết). Sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu và thực hành theo định hướng chuyên ngành hoá sinh y học.

69. Y học hạt nhân      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học/học phần: Sinh học và di truyền, Hoá học, Lý sinh, Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi, Hoá sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tâm lý y học-Đạo đức y học, Dược lý, Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng cơ bản, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

Các nguyên lý và ưu điểm của một số phương pháp chẩn đoán y học hạt nhân in vitro như IRMA, RIA và ứng dụng. Cơ chế, nguyên lý và ưu điểm chẩn đoán y học hạt nhân in vitro thường dùng. Sử dụng các kỹ thuật y học hạt nhân thích hợp trong công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành của mình. Cơ ché, nguyên lý và ưu nhược điểm một số phương pháp điều trị phổ biến bằng y học hạt nhân. Nguyên lý, cơ chế, các biện pháp kiểm soát và an toàn bức xạ.

70. Y học thảm hoạ    2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, Sinh lý, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

Môn học này gồm 2 đơn vị học trình lý thuyết (30 tiết). Môn học này giới thiệu cho sinh viên về một số thảm họa có thể gặp, cách tổ chức, dự phòng, giảm nhẹ và khắc phục thảm họa trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở các kiến thực cơ bản về môi trường và tổ chức quản lý sinh viên đã học, hướng dẫn sinh viên cách tổ chức xử trí, can thiệp ban đầu trong các loại thảm họa.

71. Y học quân sự    4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: đã học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

Nội dung giảng dạy biên soạn theo nội dung thống nhất của Bộ Y tế, Học viện Quân Y (Bộ Quốc phòng). Trong môn học này sinh viên sẽ được giới thiệu khái quát về Y học quân sự, tổ chức chiến thuật quân y, ngoại khoa dã chiến, vệ sinh quân sự, dược (tiếp tế quân y),...

72. Sơ cấp cứu      2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung gồm những nguyên tắc cơ bản khi thực hiện sơ cứu, phương pháp đo nhiệt độ, bắt mạch, đo huyết áp, đếm nhịp thở theo quy trình kỹ thuật, các thao tác cấp cứu ngưng hô hấp và tuần hoàn có hiệu quả, những kỹ thuật băng cơ bản trong việc băng vết thương trên cơ thể, kỹ thuật thay băng vết thương, kỹ thuật bất động tạm thời xương gãy với nẹp, băng cuộn, túi cát, ván và qui trình vận chuyển người bệnh bằng các phương pháp thông thường.

73. Pháp Y     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: các môn y học cơ sở

Môn học này gồm 3 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên được học về định nghĩa, khái niệm môn học, mối quan hệ giữa y học và pháp luật, bước đầu hình thành ý thức tuân thủ pháp luật trong khi hành nghề y, ý nghĩa phục vụ công dân, phục vụ xã hội của môn học.

74. Phẫu thuật thực hành     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: giải phẫu

Môn học này gồm 3 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên sẽ được học lý thuyết về các kỹ thuật phẫu thuật cơ bản trong điều trị ngoại khoa, thực hành các thao tác trong phẫu thuật và các thủ thuật cơ bản như: cầm máu, mở khí quản, dẫn lưu màng phổi, mở thông dạ dày, bộc lộ tĩnh mạch.

75. Thăm dò chức năng      2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: sinh lý

Môn học này gồm 2 đơn vị học trình lý thuyết (30 tiết). Sinh viên được học về một số thông số chức năng của các cơ quan trong cơ thể, lý thuyết về kỹ năng xét nghiệm và thăm dò chức năng đơn giản phục vụ cho chẩn đoán và điều trị.

76. Hóa sinh lâm sàng      3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học/học phần: Sinh học và di truyền, Hoá học, Lý sinh, Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi, Hoá sinh, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Vi sinh, Ký sinh trùng, Tâm lý y học-Đạo đức y học, Dược lý, Giải phẫu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng cơ bản, Tiền lâm sàng, Nội cơ sở, Ngoại cơ sở.

Kiến thức và khả năng ứng dụng lý thuyết hoá sinh vào thực tế lâm sàng. Phương pháp kê xét nghiệm đúng và phù hợp cho bệnh nhân. Phương pháp đánh giá sự tương quan giữa kết quả xét nghiệm và bệnh cảnh lâm sàng. Giúp sinh viên nâng cao năng lực suy luận logic dựa trên xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị bệnh, trang bị khả năng đánh giá chất lượng xét nghiệm.

77. Kỹ thuật xét nghiệm huyết học cơ bản    3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: sinh lý, nội cơ sở, ngoại cơ sở

Môn học này gồm 3 đơn vị học trình, 2 lý thuyết (30 tiết) và 1 thực hành (45 tiết). Sinh viên được học ý nghĩa và tầm quan trọng của các xét nghiệm huyết học và truyền máu, những nguyên tắc, phương pháp thực hiện và các trang thiết bị cần thiết cho các xét nghiệm cơ bản trong   huyết học – truyền máu, thực hành và phân tích được các xét nghiệm huyết học cơ bản về truyền máu và huyết học.

78. Nhà nước và pháp luật    2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Nội dung bao gồm nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước, nguồn gốc, bản chất và hình thức pháp luật, những đặc tính chung và những biểu hiện quan trọng nhất của nhà nước và pháp luật.

79. Quản trị bệnh viện     3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: tổ chức và quản lý y tế

Nội dung gồm biết nguyên tắc xây dựng và duy trì và phát triển các phần cấu thành dịch vụ y tế và khách hàng. Các nguyên tắc và phương pháp quản lý khoa phòng, bệnh viện, quản lý bệnh nhân, quản lý dược, các phần mềm quản lý, đánh giá hiệu quả và kinh tế y tế trong hoạt động bệnh viện.

80. Kinh tế y tế    2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành các môn học/học phần: Sinh học và di truyền, Giải phẫu, Lý sinh, Hoá học, Sinh lý, Hoá sinh

Các khái niệm cơ bản về kinh tế, kinh tế y tế; mối quan hệ giữa kinh tế và phát triển; các bước của quá trình phân tích chi phí. So sánh các mô hình tài chính y tế; phân tích ưu, nhược điểm của viện phí; phân tích khó khăn khi thực hiện bảo hiểm y tế; phân tích chi phí cho một dự án, chi phí hộ gia đình cho sức khoẻ; phân tích, lựa chọn can thiệp y tế dựa trên các đánh giá kinh tế y tế.

81. Xây dựng dự án    3 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: tổ chức và quản lý y tế

Nội dung gồm cung cấp lý thuyết xây dựng, phân tích và quản trị dự án đầu tư qua đó đề ra các phương pháp để kiểm soát dự án một cách hiệu quả.

82. Các vấn đề về dân số – Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Sức khỏe sinh sản     2 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: không

Môn học này gồm 1 đơn vị học trình lý thuyết (15 tiết). Sinh viên được học về những khái niệm về sức khỏe sinh sản, những cấu phần chính, lợi ích và chiến lược làm mẹ an toàn, vai trò giữa sức khỏe sinh sản và bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình.

83. Giải phẫu qua siêu âm    4 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học được thiết kế thành 2 học phần:

 • Giải phẫu I: gồm 2 đơn vị học trình, 1 lý thuyết (15 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên được học lý thuyết về giải phẫu vùng đầu mặt cổ, cấu tạo tứ chi của cơ thể bình thường qua máy siêu âm.
 • Giải phẫu II: gồm 2 đơn vị học trình, 1 lý thuyết (15 tiết) và 1 thực hành (30 tiết). Sinh viên được học lý thuyết về cấu tạo của hệ thần kinh trung ương, hệ cơ quan vùng ngực bụng của cơ thể người bình thường qua máy siêu âm.

84. USMLE    24 ĐVHT

Điều kiện tiên quyết: Các môn y cơ sở và y chuyên khoa

Môn học được thiết kế thành 8 học phần:

 • 4 học phần USMLE step 1 trang bị các kiến thức ôn thi cơ bản cho sinh viên tham dự kỳ thi USMLE step 1.
 • 2 học phần USMLE step 2 trang bị các kiến thức ôn thi cơ bản cho sinh viên tham dự kỳ thi USMLE step 2.